Плаќањето може да се изврши со уплатница на една од нашите жиро сметки:

Нашите жиро сметки:

Комерцијална банка АД Скопје 300000000627335 

Прокредит Банка АД Скопје 380177423100138 

НЛБ Банка АД Скопје 210052224780189